Jak zrozumieć, reagować i pomóc dziecku, które nie radzi sobie z emocjami?

Emocje są nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Często dzieci przeżywają emocje bardzo intensywnie, nie potrafią ich nazwać, zrozumieć lub wyrazić w odpowiedni sposób. Dlatego nierzadko w szkole spotykamy się z trudnymi zachowaniami wychowanków wynikającymi u nich z braku umiejętności regulacji emocji. Pomóc dziecku w takich sytuacjach często jest wyzwaniem dla nauczycieli, których zadaniem mimo wszystko…

Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu ( z autyzmem i zespołem Aspergera) ?

Klasyfikacja DSM-5 i klasyfikacja ICD 11 musi wejść do polskiego systemu opieki medycznej do 2027 roku, a więc tym samym zapisy w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, będą zawierały taką nomenklaturę. Spektrum autyzmu jest bardziej adekwatnym określeniem niż autyzm. Termin „spektrum autyzmu” został wprowadzony, aby lepiej oddać różnorodność doświadczeń i cech…

Ocenianie kształtujące uczniów, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Ważną kwestią procesu kształcenia jest ocenianie postępów ucznia, zdobytejwiedzy i umiejętności. Zgodnie z prawem oświatowym ocenianie ma motywować,dostarczać informacji oraz wspierać uczniów, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Dlatego w modelu edukacji włączającej promowane jest ocenianie wspierające uczniów, szczególnie tych ze SPE, czyli ocenianie kształtujące.Komitet Psychologii PAN odejście od stopni na rzecz oceny kształtującej w ocenianiu…

W jaki sposób realizować, monitorować oraz oceniać Standardy ochrony małoletnich ? 

Od 15 sierpnia 2024 r. wszystkie placówki oświatowe  powinny mieć wdrożone Standardy ochrony małoletnich i udokumentowane działania z tym związane.  Standardy ochrony małoletnich to konkretne spisane procedury i zasady, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej placówce są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy oraz rówieśników. Mają gwarantować sprawny przepływ informacji i odpowiednią reakcję…

Jak skonstruować dokumentację dla ucznia z opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi bez opinii, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, gotowe wzory.

 Mimo iż pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest realizowana w przedszkolu, szkole od kilku lat praktycznie w niezmienionej formie, wśród nauczycieli i wychowawców pojawiają się wątpliwości dotyczące jej organizacji i sposobu dokumentowania. Związane są min.  z nowymi wyzwaniami, wytycznymi MEN, bardzo dużą różnorodnością trudności  i problemów w  funkcjonowaniu dzieci i młodzieży.  Podczas szkolenia przedstawione zostaną praktyczne…

Odpowiedzialność prawna nauczycieli w roku 2024/2025 – jak nauczyciel może zmniejszyć ryzyko w pracy ?

 Szkolenie dostarczy praktycznej i kompleksowej wiedzy na temat różnych rodzajów odpowiedzialności nauczyciela. Podczas szkolenia wskażemy, w jaki sposób reagować w przypadku różnego rodzaju trudnych zdarzeńi jakiego rodzaju konsekwencje wyciągnąć wobec nauczycieli. Uczestnicy dowiedzą się, jakie przepisy prawa oświatowego obowiązują w roku szkolnym 2024/25 i jak skutecznie przestrzegać tych regulacji w codziennej pracy. KORZyści ze szkolenia:…

Ochrona Danych Osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Szkolenie dostarczy Ci niezbędnej wiedzy i narzędzi do prawidłowego zarządzania danymi osobowymi w Twojej placówce. Dowiedz się, jak chronić dane uczniów i pracowników zgodnie z najnowszymi przepisami, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z prawem. KORZyści ze szkolenia: Program szkolenia:

Jak wspierać i pomagać dziecku w sytuacji rozstania lub rozwodu rodziców?

Rozwody w przestrzeni społecznej stały się obecnie powszechnym zjawiskiem. Doświadczanie rozwodu rodziców jest bardzo trudne dla dziecka  ze względu na to, że często jest ono związane  z obojgiem rodziców. Niejednokrotnie konieczność opowiedzenia się po stronie jednego z nich może prowadzić do wystąpienia u dziecka poczucia winy, braku bezpieczeństwa, zranienia, złości. Atmosfera nieustannej kłótni pomiędzy rodzicami…

PODSTAWA PROGRAMOWA w świetle nowych przepisów prawnych.

Minister Edukacji Barbara Nowacka 28 czerwca 2024 r. – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami – podpisała projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  Celem zmian podstawy programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania, co umożliwi nauczycielom i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści, czego skutkiem będzie bardziej…

W jaki sposób uczyć bez zadawania prac domowych?

Szkolenie ma na celu wyposażenie nauczycieli  w narzędzia oraz strategie, które umożliwią skuteczne przekazywanie wiedzy bez zadawania prac domowych. W trakcie kursu uczestnicy poznają nowoczesne techniki nauczania, które angażują uczniów i wspierają ich indywidualny rozwój, jednocześnie zmniejszając stres i obciążenie pracą domową.  KORZyści ze szkolenia: Program szkolenia: