Polityka Prywatności

GRUPA NOWY HORYZONT SP. Z O.O.

Adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa NIP: 7011201421

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z usług oferowanych przez firmę GRUPA NOWY HORYZONT SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, NIP: 7011201421, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami prawa dotyczącymi niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

1.2. Administratorem danych osobowych jest GRUPA NOWY HORYZONT SP. Z O.O.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że Administratorem danych osobowych jest GRUPA NOWY HORYZONT SP. Z O.O. reprezentowana przez zarząd tj.
Katarzynę Kowalską, Joannę Cichmińską i Magdalenę Turską-Kicman. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: szkolenia@horyzont.com.pl
lub pisemnie na adres siedziby firmy ( ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa ).

2. Zakres i cel zbierania danych

2.1. GRUPA NOWY HORYZONT SP. Z O.O. zbiera dane osobowe użytkowników w celu realizacji usług szkoleniowych dla oświaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.2. Dane osobowe mogą być zbierane w następujących celach:

 • Rejestracja na szkolenia,
 • Udzielanie informacji o ofercie szkoleniowej,
 • Realizacja usług szkoleniowych,
 • Przesyłanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
 • Obsługa reklamacji i zapytań użytkowników,
 • Cele statystyczne i analityczne.

3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

3.1. GRUPA NOWY HORYZONT SP. Z O.O. może przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Dane dotyczące miejsca zatrudnienia,
 • Dane związane z udziałem w szkoleniach,
 • Inne dane wymagane przez przepisy prawa dotyczące niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

4.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO to znaczy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze, w szczególności wynikające z przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz przepisów szczegółowych Ministerstwa Edukacji
Narodowej dotyczących funkcjonowania niepublicznych placówek doskonalenia
nauczycieli.
4.2 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w związku z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w oparciu o prawnie uzasadniony interes
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.3 W przypadku stosowania mechanizmów marketingu bezpośredniego, przesyłania newsletterów, oferty handlowej, przesłanką przetwarzania danych kontaktowych
jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażoną zgodę można odwołać w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres
mailowy szkolenia@horyzont.com.pl.
Odwołanie zgody nie ma wpływu na wcześniejsze przetwarzanie oraz realizację przetwarzania na podstawie innych przesłanek.

5. Przekazywanie danych osobowych

5.1. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, tj. podwykonawcom świadczącym usługi techniczne, księgowe, prawne i szkoleniowe, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.

6. Prawa użytkowników

6.1. Użytkownik ma prawo, w zależności od wynikających z prawa obowiązków Administratora dotyczących przetwarzania danych, do dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6.2. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
6.3. W przypadku naruszenia prawa do ochrony danych osobowych, użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.4 Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Okres przechowywania danych

7.1. Dane osób, których dane dotyczą, będą przetwarzane zgodnie z określonym przez prawo czasem uwzględniających obowiązki Administratora oraz dochodzenia roszczeń
oraz przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub do czasu wycofania zgody przez użytkownika, a także zgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi funkcjonowania niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

8. Bezpieczeństwo danych

8.1. GRUPA NOWY HORYZONT SP. Z O.O. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

8.2. Środki te obejmują zabezpieczenia informatyczne i fizyczne oraz polityki i procedury mające na celu ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

9. Zmiany Polityki Prywatności

9.1. GRUPA NOWY HORYZONT SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej firmy.

9.2. Użytkownicy będą informowani o wszelkich istotnych zmianach w Polityce Prywatności.

10. Kontakt

10.1. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: szkolenia@horyzont.com.pl
lub pisemnie na adres siedziby firmy. ( ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa )