Dokumentacja pracy nauczycieli, wychowawców i specjalistów.

Szkoły i przedszkola zobowiązane są prowadzić dokumentację
przebiegu nauczania/wychowania przedszkolnego, ustaloną przepisami i w określony w nich sposób.
Podczas szkolenia nastąpi omówienie najważniejszych zasad i przedstawienie dobrych praktyk
zgodnych z prawem (USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Art. 47.)

KORZyści ze szkolenia:

 • Poznanie/przypomnienie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej.
 • Podniesienie kompetencji nauczycieli, wychowawców i specjalistów w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.
 • Pomoc dyrektorom w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad prawidłowością dokumentowania pracy przez szeroko rozumiane grono nauczycieli.
 • Przykłady dokumentowania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Program szkolenia:

 1. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie zRozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 2. Praca zespołów nauczycielskich.
 3. Budowanie programu wychowawczo – profilaktycznego.
 4. Zadania pedagoga specjalnego i innych specjalistów w szkole.
 5. Dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 6. Dokumentacja pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 7. Wskazówki dla wychowawcy klasy i nauczyciela współorganizującego.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy