Dziecko jako ofiara lub świadek przemocy w rodzinie –obowiązki i zadania pracowników oświaty, zgodne z przepisami prawa.

Mimo wielu działań na szczeblu państwowym i lokalnym oraz podejmowanych przez
organizacje pozarządowe, instytucje nadal istnieje problem przemocy w rodzinie, wobec
dzieci. Dlatego warto uaktualnić wiedzę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie,
obowiązków i zadań pracowników oświaty wynikających z prawa w Polsce,
tak by jak najwcześniej skutecznie reagować w sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie.

Podczas szkolenia omówione zostaną symptomy dziecka krzywdzonego, wpływ
przemocy w rodzinie na różne obszary jego rozwoju i funkcjonowania, zadania i obowiązki
pracowników oświaty wynikające z zapisów prawnych i procedury Niebieskie Karty,
sposoby skutecznej interwencji i pomocy oraz ich dokumentowanie.
Przedstawione zostaną przykładowe wzory dokumentów.

KORZyści ze szkolenia:

Uczestnicy po szkoleniu zdobędą i pogłębią wiedzę z zakresu:
 • podstawowych pojęć dotyczących problematyki przemocy w rodzinie oraz przemocy wobec dziecka,
 • symptomów dziecka krzywdzonego, konsekwencji dorastania w rodzinie z problemem przemocy,
 • wpływu przemocy w rodzinie na różne obszary rozwoju i funkcjonowania dziecka,
 • zadań i obowiązków pracowników oświaty wobec dziecka krzywdzonego, zgodnych z prawem polskim,
 • podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka,
 • sposobów pomocy dziecku krzywdzonemu.

Program szkolenia:

 1. Przemoc w rodzinie – podstawowe pojęcia, mechanizmy, formy przemocy wobec dzieci.
 2. Dziecko – świadek, ofiara przemocy – wpływ na różne obszary rozwoju i funkcjonowania.
 3. Rozpoznawanie przemocy wobec dzieci. Symptomy dziecka krzywdzonego.
 4. Przepisy prawa związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie –zadania i obowiązki pracowników oświaty.
 5. Algorytmy postępowania w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dzieci, zgodne ze Standardami ochrony małoletnich.
 6. Procedura Niebieskie Karty.
 7. Określanie potrzeb w udzielaniu pomocy dziecku krzywdzonemu, kontakt z rodzicami dziecka – ofiary i/lub świadka przemocy.
 8. Dokumentowanie podejmowanych interwencji w szkole
 9. Pytania do wykładowcy.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy