Jak oceniać uczniów ze SPE w modelu edukacji włączającej.

Ważną kwestią procesu kształcenia jest ocenianie postępów ucznia, zdobytej
wiedzy i umiejętności. Zgodnie z prawem oświatowym ocenianie ma motywować,
dostarczać informacji oraz wspierać uczniów, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dlatego w modelu edukacji włączającej promowane jest ocenianie wspierające uczniów, szczególnie tych ze SPE, czyli ocenianie kształtujące.
Komitet Psychologii PAN odejście od stopni na rzecz oceny kształtującej w ocenianiu bieżącym uzasadnił następująco:

„Ocena ze strony nauczyciela odgrywa swoją formatywną rolę, czyli jest prorozwojowa, tylko
wtedy, gdy dostarcza dziecku informacji pomagających mu się uczyć, a więc umożliwia:
(1) uświadomienie sobie, co robi dobrze, a co źle, (2) zrozumienie istoty popełnianych
błędów, (3) wskazuje drogi poprawy, ale przede wszystkim, (4) wskazuje, w czym dziecko
jest kompetentne, co osiągnęło dzięki swemu wysiłkowi. Taki sposób oceniania wzmacnia
wytrwałość uczącego się dziecka, buduje jego poczucie sprawstwa, w tym odpowiedzialności
za własne działania, a w efekcie kształtuje zdolność samoregulacji, tak ważną w kolejnych
etapach kształcenia oraz w życiu”

Stanowisko Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w odniesieniu do inicjatywy ,,Dziecko bez stopni”,
przyjęte na zebraniu plenarnym 27 listopada 2014 r. w Warszawie, do źródła: LINK DO PDF

Celem oceniania kształtującego jest doprowadzenie do sukcesu ucznia i nauczyciela.
Zatem warto poznać elementy OK i zasady ich stosowania oraz podjąć próbę ich wprowadzenia do praktyki szkolnej.

KORZyści ze szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy na temat funkcji oceny szkolnej i aktualnych regulacji prawnych dotyczących oceniania, szczególnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Poznanie strategii oceniania kształtującego i zasad ich stosowania w procesie kształcenia, w modelu edukacji włączającej;
 • Poznanie metod i sposobów pracy stosowanych w ocenianiu kształtującym.

Program szkolenia:

 1. Funkcje oceny szkolnej i aktualne regulacje prawa dotyczące oceniania, szczególnie
  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Ocenianie kształtujące (OK) w edukacji włączającej – na czym polega?
 3. Strategie OK i ich stosowanie w praktyce szkolnej, podczas bieżącej pracy z
  uczniami.
 4. Planowanie lekcji zgodnie z ideą OK, uwzględniając zróżnicowane potrzeby
  edukacyjne uczniów.
 5. Metody i sposoby pracy z uczniami w trakcie lekcji, zgodne z ideą OK.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy