Jak pomóc młodym ludziom w kryzysie psychicznym oraz zapobiec samookaleczeniom i próbom samobójczym?

Tegoroczne kierunki realizacji polityki oświatowej państwa podkreślają wagę ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Specjaliści są zgodni, że ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi jest inwestycją na przyszłość.
Jest to szczególnie ważny obszar pracy, szczególnie w obecnej dobie kryzysu relacji, rodziny oraz zmian cywilizacyjnych,
dużego tempa życia, przebodźcowania nadmiarem informacji.
Badania wskazują na coraz liczniejsze przypadki problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży,
włącznie z zachowaniami autoagresywnymi i próbami samobójczymi.

Warto więc wdrożyć w szkołach działania wychowawcze, profilaktyczne w zakresie wzmacniania kondycji psychicznej
oraz skuteczne interwencje w sytuacji kryzysu psychicznego, oparte na współpracy specjalistów, wychowawców i rodziców.
Podczas szkolenia przybliżone zostaną zasady interwencji w sytuacji samouszkodzeń uczniów i prób samobójczych,
praktyczne rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zasady dobrej współpracy z wychowawcami,
rodzicami, a także pojęcia odporności psychicznej, dobrostanu, resilience.
Przedstawione zostaną kierunki pracy szkoły związane z profilaktyką zdrowia psychicznego,
przykłady dobrych praktyk, scenariusze zajęć.

KORZyści ze szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy na temat zachowań autoagresywnych i suicydalnych dzieci młodzieży oraz zaburzeń nastroju.
 • Poszerzenie umiejętności w zakresie rozpoznawania symptomów zaburzeń nastroju, sygnałów świadczących o zachowaniach autoagresywnych, suicydalnych oraz działań interwencyjnych.
 • Poznanie sposobów wzmacniania odporności psychicznej i dbania o dobrostan uczniów.
 • Uzyskanie umiejętności planowania i realizacji działań w klasie, szkole w obszarze zdrowia psychicznego
  we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami uczniów.

Program szkolenia:

 1. Symptomy zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży.
 2. Charakterystyka samouszkodzeń: rodzaje, formy, funkcje
 3. Rozpoznawanie sygnałów świadczących o samookaleczeniach i myślach samobójczych.
 4. Postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających, prób samobójczych
 5. Wybrane metody pracy z dziećmi i młodzieżą dokonującą samookaleczeń, po próbie samobójczej
 6. Zdrowie psychiczne i jego składowe.
 7. Sposoby wzmacniania odporności psychicznej uczniów.
 8. Planowanie i realizacja działań wychowawczo – profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego we współpracy z wychowawcami i rodzicami.
 9. Przykłady dobrych praktyk, materiały edukacyjne, scenariusze zajęć.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy