Organizacja pracy szkoły 2024/2025 w planie pracy szkoły i planie nadzoru pedagogicznego – zadania dyrektora, nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Udział w szkoleniu pozwoli dyrektorom, nauczycielom i specjalistom szkolnym na sprawne planowanie i organizację nowego roku szkolnego 2024/2025. Podczas szkolenia zostanie omówiony przykładowy plan pracy szkoły oraz plan nadzoru pedagogicznego z ujętymi kierunkami polityki oświatowej państwa przyjętymi przez MEN na nowy rok szkolny.
Wsparcie otrzymają dyrektorzy szkół oraz pracownicy pedagogiczni szkoły.
Uczestnicy otrzymają wiedzę i gotowe rozwiązania prawne wraz z przykładowymi dokumentami, pozwalające przygotować się do wyzwań nowego roku szkolnego oraz sprawne rozpoczęcie pracy.

Edukator:

Edyta Kuś– Doświadczony edukator w niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli od 2017 r.
Autorka setek szkoleń dla nauczycieli, specjalistów i kadry kierowniczej oświaty.
Specjalistka z zakresu zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego,
Lider Oświaty Szkoły Uczącej się. Ponadto pedagog specjalny, psychotraumatolog,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i humanista.
Menadżer nowoczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej.
Dyrektor szkoły z wieloletnim stażem, odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Nominowana w Konkursie Ogólnopolskim do tytułu „Super Dyrektor Szkoły 2022”, organizowanego przez miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej oraz Wczesna Edukacja Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły.
Pomysłodawczyni i realizatorka autorskich projektów edukacyjnych i wychowawczych
angażujących społeczność szkolną, lokalną oraz związanych z edukacją włączającą.
Kompetentna, odnajdująca wyzwanie i rozwój w trudnych sytuacjach szkolnych.
Kreatywna pasjonatka podróży, zwolenniczka psychologii pozytywnej.
Przekażę Ci wiedzę, podzielę się doświadczeniem i zaszczepię dobrą energię.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnicy będą mieli wiedzę i umiejętności jak zgodnie z prawem zorganizować rozpoczęcie roku szkolnego
  i zaplanować roczną pracę.
 • Uczestnicy otrzymają wzory dokumentów szkolnych niezbędne do pracy dyrektora jak również nauczycieli,
  wychowawców, specjalistów, zespołów zadaniowych.
 • Dyrektorzy otrzymają przykładowy plan nadzoru pedagogicznego.
 • Zaplanowanie rocznej pracy szkoły zostanie omówione w sposób dostępny dla każdego uczestnika szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Omówienie zmian w prawie i wytycznych MEN do organizacji nowego roku szkolnego 2024/25.
 2. Omówienie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa:
  • Przykłady realizacji kierunków przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych;
  • Ujęcie kierunków w planie pracy szkoły;
  • Ujęcie kierunków w nadzorze pedagogicznym.
 3. Przykładowe opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego
  dyrektora szkoły na rok szkolny 2024/25:
  • Przygotowanie planu nadzoru, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa;
  • Narzędzia nadzoru pedagogicznego – przykładowe arkusze, rozwiązania, dobre praktyki;
  • Ujęcie w nadzorze np. ograniczenia prac domowych w szkołach podstawowych, standardów ochrony małoletnich,
   testów sprawnościowych „Sportowe Talenty”.
 4. Planowanie pracy szkoły:
  • Plan pracy szkoły jako strategia zarządzania szkołą – zadania, sposoby realizacji zadań, odpowiedzialne osoby za wykonanie zadań oraz terminy realizacji;
  • Informacje o programowaniu realizacji celów i zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły;
  • Planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego;
  • Kalendarz roku szkolnego 2024/25;
  • Propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tzw. „Dni dyrektorskie”);
  • Plany pracy zespołów;
  • Planowanie pracy wychowawcy klasy;
  • Planowanie pracy specjalistów szkolnych, prowadzenie dokumentacji;
  • Rzecznik praw uczniowskich w szkole… .
 5. Obowiązki i zadania:
  • Nauczycieli i wychowawców klas związane z początkiem roku szkolnego;
  • Nauczycieli i wychowawców związane z ocenianiem uczniów.
  • Nauczycieli współorganizujących kształcenie, wychowanie i opiekę.
 6. Obowiązkowe dokumenty szkolne:
  • Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
  • Program realizacji doradztwa zawodowego uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego;
  • Program wychowawczo-profilaktyczny – na podstawie wyników diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie sierpniowego zebrania rady pedagogicznej, porządek zebrania, uchwały zgodne z kompetencjami rady pedagogicznej.
 8. Materiały, gotowe narzędzia do pracy, przykładowe plany pracy, prezentacja dla nauczycieli.

Masz więcej pytań?
Zapraszamy do kontaktu:

ZADZWOŃ DO NAS:

502 300 144 Joanna Cichmińska
502 300 160 Katarzyna Kowalska
502 300 177 Magdalena Turska-Kicman

Podobne wpisy