|

Jak przygotować program wychowawczo-profilaktyczny z wytycznymi MEN na rok szkolny 2024/2025 ?

W roku szkolnym 2024/2025 Program wychowawczo – profilaktyczny powinienuwzględniać wytyczne zawarte w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa. Jak co roku, zgodnie z prawem szkoły są zobligowane do diagnozy potrzeb, problemów środowiska szkolnego oraz czynników chroniących i ryzyka dotyczących zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, do 30 września. Wyniki tej…

|

Wszystko o czym powinien pamiętać dyrektor placówki oświatowej przy kontroli ze standardów ochrony małoletnich.

Od 15 sierpnia 2024 r. wszystkie placówki oświatowe powinny mieć wdrożoneStandardy ochrony małoletnich i udokumentowane działania z tym związane.Standardy ochrony małoletnich to konkretne spisane procedury i zasady, któregwarantują, że dzieci i młodzież w danej placówce są bezpieczne, nie doznająkrzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy oraz rówieśników. Mają gwarantować sprawny przepływ informacji i odpowiednią reakcję na każdy przypadekkrzywdzenia.            Podczas…

|

W jaki sposób realizować, monitorować oraz oceniać standardy ochrony małoletnich?

Od 15 sierpnia 2024 r. wszystkie placówki oświatowe powinny mieć wdrożone Standardy ochrony małoletnich i udokumentowane działania z tym związane.Standardy ochrony małoletnich to konkretne spisane procedury i zasady, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej placówce są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy oraz rówieśników. Mają gwarantować sprawny przepływ informacji i odpowiednią reakcję na…

|

Nowe zasady zatrudniania specjalistów od 1 września 2024r.

Od roku 2024/2025 w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych obowiązują regulacje prawa oświatowego dotyczące nowych standardów zatrudniania specjalistów oraz podnoszenia jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia i wychowania. W rozporządzeniach dotyczących pracy specjalistów zawarte są szczegółowe opisy zadań i wykaz zajęć w ramach pensum.Podczas szkolenia przybliżone zostaną zapisy w przepisach prawa oświatowego, dotyczące…

Organizacja pracy szkoły oraz nadzór pedagogiczny na nowy rok szkolny 2024/2025r.

Rozpoczęcie i zaplanowanie nowego roku szkolnego to wyzwanie dla każdego dyrektora i rady pedagogicznej. Trzeba zaplanować procesy kształcenia, opieki i zarządzania. W planie nadzoru pedagogicznego należy uwzględnić wiele aspektów specyficznych dla konkretnej placówki oraz tych, które wynikają z kierunków polityki oświatowej państwa. KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: Program szkolenia: Masz więcej pytań?Zapraszamy do kontaktu:

Organizacja pracy szkoły 2024/2025 w planie pracy szkoły i planie nadzoru pedagogicznego – zadania dyrektora, nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Udział w szkoleniu pozwoli dyrektorom, nauczycielom i specjalistom szkolnym na sprawne planowanie i organizację nowego roku szkolnego 2024/2025. Podczas szkolenia zostanie omówiony przykładowy plan pracy szkoły oraz plan nadzoru pedagogicznego z ujętymi kierunkami polityki oświatowej państwa przyjętymi przez MEN na nowy rok szkolny. Wsparcie otrzymają dyrektorzy szkół oraz pracownicy pedagogiczni szkoły. Uczestnicy otrzymają wiedzę i…