Podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z  zespołem zróżnicowanym.

Polska jest zobowiązana do wdrożenia systemu edukacji włączającej
na mocy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Strategii Unii Europejskiej „Europa bez barier”.
W związku z tym każdy uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
będzie mógł uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej.


Będzie to wymagało od wszystkich nauczycieli szerokiej wiedzy dotyczącej
wsparcia edukacyjnego uczniów z różnymi dysfunkcjami, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
a także integrowania ich z klasą i środowiskiem szkolnym. 

Na takie potrzeby odpowie proponowane przez nas szkolenie, w trakcie którego zostaną przybliżone
idee edukacji włączającej , zaprezentowane sposoby racjonalnego wspomagania i ukierunkowywania
rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym
(z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się,
z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem,
wybitnie zdolnych) zarówno w szkolnictwie ogólnodostępnym, jak i integracyjnym.

KORZyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Będą znali zadania nauczycieli we wdrażaniu tego modelu kształceni;
 • Poznają specyfikę kształcenia grupy uczniów z niepełnosprawnościami,
 • Poznają metody pracy w edukacji włączającej zapewniające wszystkim uczniom warunki, które pozwalają na ich wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z ich potrzebami i umiejętnościami, a także wsparcie w pokonywaniu trudności,;
 • Będą wiedzieli w jaki sposób powinna przebiegać współpraca różnych podmiotów zaangażowanych w kształcenie i wspieranie rozwoju uczniów.
 • Będą wiedzieli w jaki sposób tworzyć przestrzeń, w której możliwe jest rozwijanie kompetencji wszystkich uczniów.
 • Będą wiedzieli czym jest i jak działa ocena funkcjonalna?
 • Pozna elastyczne metody dydaktyczne i oceniania.

Program szkolenia:

 1. Zadania edukacji włączającej; rola i obowiązki nauczycieli we wdrażaniu tego modelu kształcenia.
 2. Samorozwój i samorealizacja dziecka jako priorytet edukacji włączającej.
 3. Model współpracy między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces kształcenia i wychowania dzieci oraz uczniów.
 4. Synergia działań różnych podmiotów działających na rzecz dziecka – ucznia.
 5. Czynniki mając wpływ na podniesienie jakości kształcenia, praca w zespołach zróżnicowanych.
 6. Nowy model wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin.
 7. Ocena funkcjonalna jako uporządkowanie i standaryzacja działań w zakresie diagnozy i następujących po niej oddziaływań edukacyjnych.
 8. Elastyczne metody oceniania nastawione na motywowanie do rozwoju i wskazywanie mocnych stron
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy