Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za  region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna. 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) Minister Edukacji Narodowej ustaliła następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025. Główne obszary polityki oświatowej to przede wszystkim działania w zakresie edukacji prozdrowotnej, proobywatelskej, wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, podnoszenia jakości edukacji włączającej.
To również kształcenie umiejętności cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w Internecie, profilaktyka zagrożeń.
Poza tym: wspieranie umiejętności zawodowych, współpraca z pracodawcami, kształcenia uczniów z doświadczeniem uchodźczym oraz nauczanie języka polskiego jako obcego. Formowanie wśród dzieci i młodzieży obywatelskich, patriotycznych oraz proobronnych postaw to oczywiste zadanie szkoły.
W programach nauczania znajdą się elementy rozwijające świadomość obywatelską oraz przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym. Ważna jest także realizacja programu rządowego Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji „Edukacji z wojskiem”.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zaplanowanie działań tworzących w szkole miejsce dla edukacji obywatelskiej.
 • Wpisanie postaw społecznych i patriotycznych w program profilaktyczno – wychowawczy szkoły oraz plan pracy wychowawcy klasy i cele zajęć edukacyjnych.
 • Ujęcie w planie pracy szkoły budowania postaw patriotycznych.
 • Ciekawe ujęcie edukacji dla bezpieczeństwa i postaw proobronnych we współpracy z wojskiem, policją, strażą pożarną
  i innymi instytucjami pomagającymi w sytuacjach zagrożenia.

Program szkolenia:

 1. Rozwijanie edukacji obywatelskiej we współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę, środowiskiem lokalnym i rodzicami.
 2. Realizacja programu rządowego „Edukacja z wojskiem” – przykładowy scenariusz zajęć szkolnych z szeroko rozumianą tematyką bezpieczeństwa oraz postaw proobronnych.
 3. Kształtowanie postaw społecznych u uczniów, w tym rozwój wolontariatu.
 4. Zasady działalności samorządu szkolnego zgodnie z prawem oraz jego rola w kształtowaniu postaw prospołecznych.
 5. Rozwój uczniowskiej samorządności lokalnej.
 6. Wychowanie patriotyczne w programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły.
 7. Budowanie odpowiedzialności za „małą ojczyznę” oraz postawy patriotycznej z wykorzystaniem podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 8. Program edukacji dla bezpieczeństwa jako ważne szkolne zajęcia. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Odpowiedzialne zachowanie w sytuacjach zagrożenia.
JOANNA CICHMIŃSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 144

KATARZYNA KOWALSKA
specjalista ds. szkoleń

502 300 160

MAGDALENA
TURSKA-KICMAN
specjalista
ds. technicznych

502 300 177

Podobne wpisy